FINANČNA POMOČ V PRIREJI GOVEJEGA MESA za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020

Updated: Mar 25

Vlada RS je objavila Odlok o finančni pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. junija do 30. septembra 2020 in namenila 4,2 milijona evrov za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju govedoreje v letu 2020.

KDO JE VLAGATELJ, UPRAVIČENEC:

Vlagatelj je nosilec KMG, ki redi govedo in ga je dal v zakol, odpremo ali izvoz (v nadaljevanju: zakol) v obdobju od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020.

PRAVNA PODLAGA:

Odlok o finančni pomoči v prireji govejega mesa (Uradni list RS, št. 143/2020, v nadaljevanju: odlok)

POGOJI:

Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj, ki:

  • je do 10. 7. 2020 oddal zbirno vlogo za leto 2020 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2020;

  • je v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020 dal v zakol, odpremo ali izvoz govedo, starejše od enega leta, ki ga je pred tem imel v reji vsaj šest mesecev (v nadaljevanju: govedo). V obdobje reje se štejejo tudi začasni odhodi na planino, pašnik, sejem ali razstavo;

  • je za govedo priglasil vse odhode goveda iz kmetijskega gospodarstva v Centralni register govedi do 15. oktobra 2020, prihodi v zbirne centre ali klavnice pa potrjeni;

  • na dan oddaje zahtevka vlagatelj NI v stečaju in nima neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 EUR;

  • mora imeti 5. novembra 2020 najmanj 70% števila govedi od števila govedi na dan 31. maj 2020. Govedo, ki je na presečne datume na začasnem odhodu na planini, pašniku, sejmu ali razstavi se upošteva kot število goved na kmetijskem gospodarstvu.

VIŠINA FINANČNEGA NADOMESTIL:

Finančna pomoč se dodeli na podlagi števila goveda, ki ga je upravičenec oddal v zakol, odpremo ali izvoz v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020. Višina finančne pomoči za posamezno govedo znaša 100 eurov.

POSTOPEK:

Izpolnjen in podpisan obrazec »Zahtevek za dodelitev finančne pomoči v prireji govejega mesa« mora vlagatelj poslati po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč v prireji govejega mesa« do 2. novembra 2020.

Potrebno je izpolniti in poslati vse tri strani vloge, skupaj s podpisano »Izjavo vlagatelja« in izpolnjeno ter podpisano »Izjavo vlagatelja glede enotnega podjetja«.

Agencija pridobi podatke o upravičenih živalih sama iz Centralnega registra goveda.

Obrazce lahko dobite tudi v kmetijstvu Kmečke zadruge Sevnica z.o.o., vseh enotah kmetijske svetovalne službe ali pišite na e naslov: kmetijstvo@kz-sevnica.si, ali pokličite na tel. št. 07 816 36 09 oz. 07 816 36 08 in vam obrazce pošljemo.

O zahtevku odloči Agencija z odločbo, najkasneje do 1. decembra 2020.


FINANCNA_POMOC_V_PRIREJI_GOVEJEGA_MESA_2
.
Download • 702KB