JAVNI RAZPIS

Updated: 5 days ago

o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2021


VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV:

Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2021. Skupna višina sredstev znaša 77.000 EUR.

  • Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – 40.000 EUR (13. – 15. člen pravilnika)

  • Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč – 2.000 EUR (16. člen pravilnika)

  • Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – 10.000 EUR (21. člen pravilnika)

  • Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – 6.000 EUR (22. člen pravilnika)

  • Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev – 13.000 EUR (23. člen pravilnika)

  • Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja – 6.000 EUR (26. člen pravilnika)


ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE:

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 5.3.2021 osebno ali po pošti na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 5.3.2021 (datum poštnega žiga na dan 5.3.2021). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako ukrepa ali pa opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne dokumentacije.


KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO:

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica (Vlasta Kuzmički, tel. 07 81 61 233, elektronska pošta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si; Jasmina Veselinović, tel. 07 81 61 205, elektronska pošta: jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si) vsak delovni dan v času od 8.00 do 12.00 ure.


Več o razpisu in pogojih si preberite v priloženem dokumentu.

Povzetek razpisa za kmetijstvo 2021 - Km
.
Download • 28KB

54 views0 comments
KZS  LOGO CMYK.png