Razpisujemo delovno mesto DIREKTORJA ZADRUGE (m/ž)

Updated: Sep 19, 2020Direktor predstavlja in zastopa zadrugo skladno z odločitvami Upravnega odbora in vodi njeno poslovanje.


Njegove naloge so: organizirati in voditi delovni proces v skladu z veljavnimi predpisi, sklepi Upravnega odbora in Občnega zbora. Predlagati mora v potrditev organom temelj poslovne politike in program razvoja, sprejemati ukrepe za izvajanje delovnega načrta, izvrševati sklepe organov upravljanja, poročati o rezultatih poslovanja in omogočati vpogled v dokumentacijo skladno s pristojnostmi, načrtovati in izvajati kadrovsko politiko zadruge ter opravljati vse naloge, za katere je pristojen po veljavnih predpisih in zakonih.


Razpisni pogoji:

  • Univerzitetna, visokošolska strokovna izobrazba ekonomske ali agronomske smeri, najmanj VI/2 raven in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu,

  • Visokošolska strokovna izobrazba ekonomske ali agronomske smeri, VI/1 raven in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu,

  • Dokazilo o nekaznovanosti, dokazilo, da oseba ni v kazenskem postopku,

  • Priprava strategije vodenja s programom razvoja in poslovne politike za mandatno obdobje (v pomoč kandidatom so javno objavljena letna poročila),

  • Odlično znanje slovenščine, aktivno znanje enega tujega jezika, odlično poznavanje orodij Office.

Rok za prijavo kandidatov je 15 dni od dneva objave oziroma najkasneje do 18.9.2020 do 24. ure.

Prijavi priložite dokazila o izobrazbi ter življenjepis (kronološko obrazložene delovne izkušnje) z dokazili o vodstvenih delovnih izkušnjah.

Zaposlitev kandidata je za določen čas za 48 mesecev oziroma za čas trajanja mandata.

Za dodatne informacije pokličite na telefon 07 81 63 605.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od izteka razpisa.


Popolne prijave pošljite priporočeno po pošti na naslov Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20c, 8290 Sevnica z oznako: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS«.


Kmečka zadruga Sevnica je srednje veliko podjetje v kmetijsko živilski branži, sodobno procesno organizirano. Naše poslanstvo je kmetom zagotavljati najugodnejše odkupno nabavne pogoje, potrošnika oskrbovati z zdravo, lokalno pridelano hrano in zaposlenim nuditi stimulativno zaposlitev in karierni razvoj.


323 views0 comments
KZS  LOGO CMYK.png